Articles interessants

dimecres, 27 de maig del 2020

Pacte de Canonges. Sanitat (i 3)
Parlem de Sanitat (i 3)

Com bastim un sistema sanitari adaptat a les noves necessitats i als nous paradigmes, i que sigui una estructura sòlida de país del futur?

Aportem algunes de les conclusions del Congrés Catalunya i Futur que poden servir de guia pels debats:

1.1.- Garantia d'universalitat de sistema sanitari públic

-          Tota persona empadronada disposa d’accés al sistema sanitari públic de salut. La salut i l’accés al sistema sanitari com a dret de ciutadania.
-          Compromís en el manteniment del model de Sistema Nacional de Salut de Catalunya. Accés universal a l'assegurament públic finançat majoritàriament per impostos. L'assegurament sanitari privat complementari.

-          Millora del finançament consensuant pressupostos finalistes plurianuals cada quatre anys, que contempli acords de millores professionals i retribucions i  un pla d'inversions arquitectòniques (noves, reformes i manteniment) i tecnològiques. Compromís d'arribar a la mitjana europea de despesa sanitària pública de la UE-15. Criteris de sostenibilitat i solvència econòmica a curt i mig termini incorporats.

-          Evolucionar l'actual Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), hereva de l'antiga Agència d'Avaluació Tecnològica creada el 1.990, a un ens de criteri tècnic independent d'alt nivell, model NICE, amb col·laboració amb l'acadèmia. Aquest pot ajudar a dotar d'arguments solvents de suport a decisions de política sanitària i alhora generar pedagogia entre la població amb criteri. Serà un instrument imprescindible per cost-efectivitat de les prestacions i l'alt impacte de la genòmica, i tecnologies en general per usos sanitaris.

1.2.- La Salut Pública com a prioritat

-          Garantia de transformació del sistema per capacitat a tots els agents per empoderar a les persones com agents de la seva pròpia salut així com a les famílies. El sistema de salut de Catalunya com a garant d'equitat i de reversió de les desigualtats socials.
-          Recuperar l'Agència de Salut Pública de Catalunya incorporant en la governança els ajuntaments iels enssupralocals competents.
-          Sistemes d'informació poblacional i vinculats amb salut pública integrats, com un nou CMBD Conjunt mínim de base de dades en Salut pública que permeti acompanyar a tots els actors implicats decidir i avaluar les accions.

1.3.- Organització del Sistema sanitari públic de Catalunya.

-          Pla d'adaptabilitat a la cronicitat de tot el sistema sanitari amb visió integrada social i sanitària.

-          Pla Director de Sistema de Salut digital orientat a millorar l'oferta i reorientar la demanda. Incloure i potenciar els diferents serveis 112 i 061 del Sistema Emergències Mèdiques. Salut digital respon.

-          Model d'orientació comunitària. Enfortir i revisar, en base a necessitats de les persones i població, l'atenció primària i comunitària (Centres de salut, Centres de salut mental, atenció al domicili, rehabilitació comunitària, atenció sanitària als centres residencials, a les Escoles, a les empreses, ..incorporantels professionals i els perfils adients. Els Hospitals d'aguts permeables a la comunitat.

1.4.- Professionals. L'actiu del coneixement i de l'humanisme.

-          La qualitat, l'equitat i l'eficiència recau en gran mesura en l'alt nivell decompetència i el compromís dels professionals sanitaris, que fins i tot en moments o èpoques de crisi exerceixen amb deontologia.
-          Pla 2.019-2.022 de finançament del sistema sanitari públic de Catalunya que permeti garantir condicions contractuals i models retributives dignes a tots els professionals. Que permeti valorar les competències, el valor afegit, la carrera professionals, la capacitat de lideratge i de gestió.

-          Formació de grau, especialitats i formació contínua que adapti els coneixements, les habilitats i les actituds als grans canvis sociodemogràfics, envelliment i societat oberta a la informació i a la progressiva innovació tecnològica. Adaptacions curriculars que sumi ciència, tecnologia i humanisme.


-          Des de la mirada de la llibertat de les persones a decidir la seva vida i la mort i l'acompanyament dels professionals, garanties de mort digne i de decidir la pròpia mort.

1.5.- Recerca i innovació. Garantia de futur i revulsiu de present.

Els sistemes sanitaris de Catalunya són font constant de recerca i innovació, dins de l'ecosistema català. Els Instituts de Recerca biomèdica i els centres de Recerca en salut són una de les claus de l'ecosistema de recerca de Catalunya. Cooperatius amb les universitats i amb les empreses del sector salut.

-          Pla de potenciació i adaptació de la recerca en salut, biomèdica de Catalunya a 10 anys, 2.030, que permeti el seu creixement en excel·lència així com les plataformes i infraestructures de suport.
-          Reconeixement del BioCat com instrument de governança, aglutinador i de direcció col·legiada entre la Generalitat, Barcelona i els sectors empresarials del sector salut.
-          El sector salut com a font de l'economia del coneixement i de serveis de Catalunya. Sector econòmic que equilibra el territori,  genera llocs de treball, reté i atrau talent i genera un efecte multiplicador i d'arrossegament de molts sectors productius.


Aquests punts així com els apuntats en els annexos de la Dra Geli i del Dr Bruguera penjats al web de Catalunya i Futur ens han de possibilitar participar en el debat per readaptar, a les necessitats de la nova era, una estructura tan vital com el sistema de salut de Catalunya.


Joan GuarchCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada